مسلم بن عقیل بن ابی طالب

مسلم پیشاهنگ شهیدان و سفیراباعبدالله الحسین(ع) به کوفه است. او پسرعموی اباعبدالله است.مادرش(علیه یا حیله) اززنان آزاد نبط واحتمالا نژاد ایرانی داشته است.

مسلم همراه امام ازمدینه به مکه آمد وشاهد نامه نگاری کوفیان ودعوت آنان ازامام برای رفتن به کوفه بود.در15رمضان وقتی آخرین نامه های کوفیان رسید ،امام مسلم را مامور کرد تا به کوفه برود وزمینه وشرایط را آماده کند.

پس از 20روز(15 شوال) مسلم به کوفه رسید وهزاران نفر به استقبال او آمدند وپیمان بستند که تا آخرین قطره خون یارویاور اباعبدالله الحسین(ع) باشند. مسلم به امام نامه نوشت و ایشان را به کوفه دعوت کرد.

اما دیری نگذشت که اهل کوفه پیمان گسستند. با آمدن عبیدالله بن زیاد وتهدید وفریب،به تدریج عهدوپیمانها شکسته شد وترس ودلهره باعث شد تا هنگام قیام مسلم از4000 یاوراوفقط 500 تن ودر پایان نماز مغرب 30تن بیشتر باقی نماند. وقتی مسلم از مسجد بیرون آمد هیچکس جز سایه اش همراه او نبود.

مسلم غریبانه وتنها در یکی از کوچه ها به کنار خانه ای رسید. مردم ازترس به خانه ها پناه بردند. درکنار خانه ای نشست. زنی به نام طوعه که منتظر پسرش بلال است به کوچه سرک می کشد. مسلم را می بیند ومی گوید:ای مرد چرا به خانه نمی روی؟ مگر نمی بینی شهر ناامن است. مسلم خود را معرفی می کند وطوعه او را به خانه می برد. بلال شبانگاه به خانه برمی گردد ومتوجه رفتار غیرمنتظره مادر می شود. از مادر می پرسد چه شده است؟ رازی را از من پنهان می داری؟ مادر اورا سوگند می دهد که این راز را به کسی نگوید ومی گوید: مسلم در خانه ماست.

بلال شادمان به امید دریافت پاداش،خبر پناهنده شدن مسلم را به ابن زیاد میدهد. ماموران به خانه طوعه می ریزند وجنگی کوتاه درمی گیرد وپس از دستگیری او را به دارالاماره می برند. هانی بن عروه که مسلم را در خانه اش امان داده بود، قبل از مسلم دستگیر شده است. عبیدالله دستور می دهد مسلم را فراز دارالاماره ببرند وپس ازجداکردن سر،اورا ازبالا به بازار بیندازند.

سفیر رشید امام حسین(ع)بر فراز دارالاماره برامام سلام می دهد ودر حالی که تشنه است،سرازبدنش جدا می کنند وتن مطهر اورا به میان بازار کوفیان می افکنند وسپس وارونه بر دار می آویزند.

مسلم امین ورشید،فصیح وبلیغ،مدیر وکارآمد،چالاک وشجاع،دین شناس وصاحب فضایل ومکارم اخلاقی بود. درهنگام شهادت تقریبا 48ساله بود.

روز شهادت مسلم 8ذی الحجه بود،درست همان روزی که امام ازمکه به سمت کربلا حرکت کرد.

درمنزل تعلبیه،خبرشهادت مسلم به امام رسید. 4فرزند مسلم نیز در نهضت امام به شهادت رسیدند.